Adatkezelés

Ide írhatsz...

Adatkezelési tájékoztató


a Perfect Movement Mozgásközpont páciensei, tanfolyam jelentkezői és a https://www.perfectmovement.hu/ weboldal látogatói részére.


Bevezetés

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A Perfect Movement Mozgásközpont (továbbiakban szolgáltató / adatkezelő) a működése során, a Mozgásközpontot látogató személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást/képzést nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak (GDPR).


Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név / cégnév: Perfect Movement Mozgásközpont

Székhely: 1225. Budapest, Tenkes utca 9. 1/4

Adószám: 69273508-1-43

Weboldal megnevezése, címe: https://www.perfectmovement.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.perfectmovement.hu/afsz

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév: Perfect Movement Mozgásközpont

Székhely: 1225. Budapest, Tenkes utca 9. 1/4

Levelezési cím: 1225. Budapest, Tenkes utca 9. 1/4

E-mail: info@perfectmovement.hu

Telefon: +36 30 650 6078


Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a megadott adatok segítségével biztosíthassa a nyújtott szolgáltatásokat az azokat igénybe vevő személyek részére, valamint megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon kezelésre és képzésre jelentkezési lapot kitöltő látogatók.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy igénybe kívánja venni a Mozgásközpontban nyújtott szolgáltatásokat/képzéseket szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, önként dönthet arról, meg kívánja-e adni személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A nyújtott szolgáltatások igénybe vétele azonban adatszolgáltatás nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető személyesen, e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.


Számla kiállítás

                  Az adatkezelés célja a szolgáltatásokról/képzésről kiállított számla.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a személyesen, telefonos, e-mailben vagy postai levél küldés útján.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

 •                  az adatkezelő és alkalmazottai
 •                  jogszabályi kötelezettségből eredő harmadik fél (ld. Harmadik fél c. alfejezet)

Az adatok tárolási módja: elektronikus

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető személyesen, e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségen.


Kezelt adatok köre - Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév (cég esetén) - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Adószám / adóazonosító (cég esetén) - A vevő azonosítása.

Számlaadatok - A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja - Technikai információs művelet.


Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


Harmadik fél

Jogszabályi kötelezettségből eredően a számla kiállításához szükséges személyes adatokhoz az adatkezelő pénzügyi és számviteli bizonylatainak kezelésével megbízott könyvelőiroda részére hozzáférést biztosít:

Név / cégnév: Könyveltessnálam Bt. (kisadózó)

Székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 10/B B. ép. /15

Adószám: 26506348-1-43

E-mail: kisera215@gmail.com

Telefon: +36 30 249 9733


                Weboldalon történő jelentkezés kezeléseinkre/képzéseinkre

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel kezeléseinken való részvétel céljából.

Az online jelentkezéses adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon kezeléseinkre jelentkező felhasználók.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban rögzített kötelezően előírt adatmegőrzési idő végéig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja személyesen, telefonon, e-mailben vagy postai levél útján.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, de a jogszabályban kötelezően előírt megőrzési idő ezt felülbírálhatja.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető személyesen, e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.


Kezelt adatok köre - Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név - Azonosítás, kapcsolattartás, képzési szerződés, kreditpont-igazolás kiállítása.

E-mail - Azonosítás, kapcsolattartás, képzési szerződés, kreditpont-igazolás kiállítása

Telefon - Azonosítás, kapcsolattartás, képzési szerződés, kreditpont-igazolás kiállítása


Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


Sütik (cookie-k)

1. Weboldalakra jellemző cookie-k (kis méretű szövegfájlok) az úgynevezett "jelszóval védett munkamenethez használt cookie" és "biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi felhasználó érintett.

4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adat kezelés jogalapja: ezen cookie-hoz az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlőhálózaton keresztül történő közlés továbbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.


Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf


Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Perfect Movement Kft

Székhely: 1225. Budapest, Tenkes utca 9. 1/4

Telefon: +36 30 650 6078

E-mail: info@perfectmovement.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. A hálózati kommunikáció a szolgáltató szervere és a felhasználó számítógépe közötti kommunikáció során SSL titkosítással kódolásra kerül, így az adatokhoz illetéktelen személy nem tud hozzáférni. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a Gerincközpont által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők kiszolgálása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

                  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
                  Telefon: +36 (1) 391-1400 
                  Fax: +36 (1) 391-1410 
                  E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
                 URL https://naih.hu 
                 koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''


Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011-es NEFMI rendelet